اسپند مخلوط درجه یک

یکی از مواردی که به قیمت و ارزش اسپند خوب اضافه میکند، تمیزی و خالص بودن آن است.