فروش و پخش چسب پلاسما در تهران

چسب پلاسما
نـــوار چســـب اتـــوکلاو یـــک راه حـــل ســـاده بـــرای بســـته بندی مطمئـــن میباشـــد. تغییـــر
رنـــگ اندیکاتـــور کلاس یـــک ایـــن چســـبها نشـــان دهنده فراینـــد صحیـــح استریلیزاســـیون
بســـته ها در اتـــوکلاو میباشـــد.
ویژگی های کلیدی:
بسته بندی مطمئن پک های استریلیزاسیون
تغییر رنگ کامل اندیکاتورهای چسب پس از پایان صحیح سیکل استریلزاسیون
در ابعاد mm
فروش و پخش عمده چسب پلاسما در تهران با قیمت مناسب و کیفیت بالا و همچنین تولید و توزیع انواع چسب اتوکلاو و تجهیزات پزشکی، شرکت ایمن تجهیز مهر می باشد.