محافظ سوزن مگا لاین کالیبر 12

برای محافظت از سوزن اسلحه زمانی که مسلح شده و گلوله ای در لوله تفنگ نیست.
ساخت ایتالیا