مرحله غربال شدن و پاکیزه سازی زیتون

مزارع زیتون پس از غربال شدن و پاکیزه سازی و برداشت محصول