ساخت ترانس ۷۵ کاوا برای تولید محافظ بخاری

ساخت ترانس ۷۵ کاوا برای تولید محافظ بخاری


ترانس محافظ بخاری (Transformer Overcurrent Protector) یا به طور کلی ترانسفورماتورهای حفاظتی، ابزارهای مهمی در سیستم‌های الکتریکی هستند که برای حفاظت از تجهیزات و دستگاه‌های الکتریکی در برابر جریان‌های بیش از حد استفاده می‌شوند. در صورتی که جریان از حداکثر مجاز فراتر برود، این ترانسفورماتورها به عنوان یک وسیله حفاظتی فعال می‌شوند و جریان را به مقدار ایمن برمی‌گردانند.

از ترانسفورماتورهای حفاظتی به عنوان بخشی از سیستم‌های حفاظت از بخاری‌ها استفاده می‌شود تا از خطراتی همچون برق گرفتگی، آتش‌سوزی و خرابی دستگاه‌ها جلوگیری شود.