کارگاه استعدادیابی علمی

دانشمند کوچولو(کارگاه استعدادیابی علمی)
مهد و پیش دبستانی قرآنی یاس با هدف کشف نخبگان و ایده های جدید اقدام به برگزاری کلاس هاي دانشمند کوچولو (انجام آزمایشات و کشف استعداد های علمی) کرده است.
با توجه به اینکه انجام آزمایشات علمی در پیشرفت فکری کودکان نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
در مهدوپیش دبستانی قرآنی یاس بستری مناسب و شاد علمی ایجاد شده است که در کنار
کشف ایده های جدید بخش جدایی ناپذیر از علم یادگیری، اتفاق بیفتد.
در آزمایشگاه علمی، کودکان آزمایشاتی را انجام می دهند که زمینه ساز آزمون و خطا در آنهاست.

کودکان تنها در یک بستر مناسب، می توانند ایده های واقعی را بسیار بهتر درک کنند.

در آزمایشگاه های علمی مهدوپیش دبستانی قرآنی یاس، کودکان به عنوان یادگیرندگان فعال
و نه فقط دریافت کنندگان منفعل،
دانش را مشاهده می کنند.
کودکان فرصت های مختلفی برای یادگیری و تجربه به دست می آورند.

آنها به این درجه از آزادی دست پیدا می کنند تا در کشف، آزمایش و توضیحات جدید شرکت کنند و ایده های جدید داشته باشند.