گلدان 3تایی اجری کوره ای

داخل کارتن 1سری ارتفاع اول 26دهنه 26 ارتفاع دوم 22دهنه 22 ارتففاع سوم 18دهنه20