نصب سنگ مالون و سنگ لاشه

نصب سنگ مالون و سنگ لاشه براي كف سازي هاي حياط سازي ساختمان نصب سنگفرش با استفاده از سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي اجرا ميشود