گردو محلی کاغذی

کیفیت خوب گردو پوست کاغذی
حساس به سرمای بهاره هست
مناسب برای اکثر مناطق ایران .
جز ارقام پایه بلند .باردهی از سال پنجم کشت.