اجرای سنگ کورین در عراق

اجرای سنگ کورین یا هر مواد ساختمانی دیگر در عراق به طور کلی به عوامل مختلفی مانند محلی بودن، توانایی ارائه مواد و تجهیزات مورد نیاز، و دسترسی به نیروی کار ماهر بستگی دارد. این مواد معمولاً توسط شرکت‌های محلی یا وارد‌کنندگان از کشورهای دیگر مانند ایران، ترکیه و دیگر کشورها تامین می‌شوند.