موسی در گهواره ؛ ساقه شکننده، گلهای زیبا شبیه گهواره، حساس به آبیاری زیاد و آفتاب دوست میباشد.
برای خرید با بهترین قیمت زیپلین و موسی در گهواره با گلخانه پالیز در رشت تماس بگیرید.