قیمت اندیکاتورهای رولی لیبل زن بخار

اندیکاتورهای رولی لیبل زن بخار
ایـــن اندیکاتورهـــای شـــیمیایی پشـــت چســـبدار، در استریلیزاســـیون بخـــار و اتیلـــن اکســـاید
کاربـــرد
دارنـــد. شـــاخص هـــای شـــیمیایی بـــدون ســـرب مطابـــق بـــا اســـتاندارد ISO 1-11140
بـــه راحــتـی قابـــل تفســـیر هســـتند و تغییـــر دقیـــق شـــاخص رنـــگ را پـــس از چرخـــه
موفـــق استریلیزاســـیون نشـــان مـــی دهنـــد.
برچســب هــا را میتــوان بــا دســتگاه مخصــوص لیبــل زن، جهــت مستندســازی داده هایــی ماننــد
تاریــخ
استریلیزاســـیون/انقضا، نـــوع دســـتگاه اتـــوکلاو و شـــماره ســـیکل چـــاپ کـــرد.
ویژگی های کلیدی
نشانگر شیمیایی دو برچسبه جهت استریلیزاسیون بخار، اتیلن اکساید و یا پلاسمامطابق استانداردISO 11140
تغییر رنگ کامل پس از تکمیل صحیح فرایند استریلیزاسیون
تعداد:رول های 500و 750عددی

برای خرید اندیکاتورهای رولی لیبل زن بخار با قیمت مناسب و کیفیت بالا همچنین انواع اندیکاتور با شرکت ایمن تجهیز مهر در تهران تماس بگیرید.