درختچه برگ بو‌ تنه پیچ

درختچه برگ بو‌ تنه پیچ
گیاهی همیشه سبز مقاوم به سرما و همینطور مقاوم به گرما