تعمیر سردخانه زیر صفر در محل

قطعات فرسوده تعویض میشود