اندیکاتور شیمیایی بخار کلاس 4 اکونومی

اندیکاتور شیمیایی بخار کلاس 4 اکونومی
این اندیکاتور جهت استفاده در استریلیزاسیون بخار پیش خلا در دمای 134 درجه سانتی گراد به مدت 4 دقیقه و در دمای 121 درجه سانیت گراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده است.
تغییر رنگ
یکپارچه و واضح این اندیکاتور از قرمز روشن به قهوه ای تیره در هنگام مجاورت با شرایط استریلیزاسیون
بخار متضمن صحت و کارآیی این شرایط می باشد. این اندیکاتور در مدل های بدون چسب و پشت
چسبدار با قابلیت نگهداری جهت آرشیو در مستندات ارائه می گردد.
ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانیتگراد به مدت 4 دقیقه یا 121 درجه سانیتگراد به مدت 15 دقیقه
قابل ارائه در مدل های بدون چسب و پشت چسبدار با قابلیت آرشیو در مستندات
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده
عاری از مواد سمی
ویژگی کاربردی
ایـن نشـانگر تحـت شـرایط کامـل استریلیزاسـیون بخـار، از قرمـز روشـن بـه قهـوه ای تیـره تغییـر رنـگ
کامـل مـی دهـد.
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 16 میلی متر
تغییر رنگ
قرمز روشن به قهوه ای تیره
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند.
همچنیـن شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل
جعبـه نگهـداری نماییـد.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده
است.
تعداد در بسته
500 عدد در هر بسته
کلاس استاندارد

کد کالا
ATP-104 ADE