گلخانه مخصوص تولید و پرورش گل‌های شاخه بریده

گلخانه مخصوص تولید و پرورش گل‌های شاخه بریده
شرکت برگ سبز مشتاق


سازه قطعات گلخانه ای

تاسیسات و تجهیزات

و تامین نهاده ها و مشاوره و کشت

با مدیریت مهندس افشین موسویان