شیلنگ تراز

سایزهای 4 الی 24
مواد اولیه مواد نو کریستالی