قاب ایربگ ۲۰۷ راننده و شاگرد

قاب کیسه هوای ۲۰۷ در اصفهان