یدک کش شبانه روزی در میاندوآب

امداد خودرو قاسمی در میاندوآب:چرثقیل و یدک کش حمل اتومبیل به صورت شبانه روزی.