فروش سنگ لاشه

فروش كليه سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي مستقيم از معدن توزيع مي شود با قيمت معدن تامين مي شود