برس زمین شوی بیضی ردرز

تهیه شده از مواداولبه نو وبصورت الوان در کارتن ۴۸ عددی عرضه میگردد .

قیمت قبل: 40,000