فروشگاه سنگ لاشه مالون ورقه اي طبيعي

فروشگاه سنگهاي لاشه مالون ورقه اي طبيعي بدون واسطه خريد كنيد با قيمت معدن تامين مي شود
از توليد كننده تا مصرف كننده ارسال مي شود قطر سنگ از ٤تا ٨سانتي است