بونسای جنسینگ تنه دار

یکی از بیماری های بونسای ،ریزش برگ های آن هست. ریزش برگ های بونسای دلایل زیادی دارد. در کل این گیاه که از خانواده ی فیکوس ها است، مثل هم خانواده ی خود بنجامین، تحمل کوچکترین تغییر شرایطی را ندارد و همه چیز باید به خوبی برایش به خوبی فراهم شده باشد. در غیر این صورت ریزش برگ شدیدی خواهد داشت.