استخر شن در مهدکودک

استخر شن
توجه و تمرکز روی فضاهای بازی، از موارد بسیار مهم در مهدوپیش دبستانی قرآنی یاس میباشد.
یکی از فضاهای بسیار مهم و ضروری در مهدکودک ما ایجاد فضای بزرگ برای شن بازی ست.

شن بازی کودکان فواید زیادی از جمله پرورش و تقویت خلاقیت، اعصاب، تجسم هندسی، حس لامسه، هماهنگی چشم و دست را دارد.

شن بازی امروزه به عنوان یک بازی مهیج و لذت بخش برای کودکان شناخته می شود به راحتی می تواند روابطی گرم و صمیمی در بین آنها به وجود آورد و باعث تعامل بیشتر بین کودکان شود.
در واقع شن بازی به کودکان اجازه می دهد تا با لمس آن و ساختن اشکال مختلف با وسایل متفاوت شخصیت خود را شکل داده و قدرت ابتکار و خلق چیزهای جدید در آنها افزایش پیدا کند و
همچنین روابط دنیای اطراف خود را بهتر درک کنند.