location-mark شهر خود را انتخاب کنید

اجرای روکش استخرشنا

پوشش یا همان روکش استخر، نوعی پوشش برای استخر است که اغلب در زمان هایی که از استخر استفاده نمی شود روی استخر را می پوشاند. موثرترین روش برای کاهش هزینه های گرمایش استخر است. با استفاده از پوشش استخر 50-70 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.