اجرای سنگ لاشه برای دیوار


دیوار سنگ لاشه ورقه ای رنگی
دیوار سنگ لاشه ورقه ای رنگی ;.ما در اینجا دیوار را با سنگ لاشه به صورت رنگی روی نمای دیوار اجرا نموده اید این سه رنگ از سنگهای لاشه ورقه هست ;.که به صورت فرزی بر در قسمت دماوند نیز اجرا شده است ;.پیمانکاری سنگ مالون بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران اجرای سنگ مالون و لاشه محمدی