با کیفیترین نهال در تختی

بهترین و با کیفیت ترین گلابی شاه میوه در نهالستان تختی در اردیبل بازدهی در اواخر تیرماه بمدیریت آقای تختی