باز کردن اسپلیت و تعمیرات در گیلان

تعمیر اسپلیت در انواع برندها به صورت فوری با مجرب ترین کارشناسها انجام می شود.
دستگاه باز و گاز داخل دستگاه جمع میشود.