پرده حریر محو با دکوری مخمل قابی

از پرده های موجود در پرده سرای سایه در تهران؛ پرده حریر محو با دکوری مخمل قابی و حاله پرده از مخمل کالیفرنیا می بااشد.
بهترین قیمت پرده حریر محو با دکوری مخمل قابی در پرده سرای سایه در تهران می باشد.