تیغه پلی کربنات مناسب برای ویلا و نمایشگاه اتوموبیل

تیغه پلی کربنات مناسب برای ویلا و نمایشگاه اتوموبیل،صرافی،زرگری و مکانهایی که نور طبیعی لازم میباشد.