مکرومه براق شیری رنگ

این مکرومه ازضخامت نیم سوزنه تا ۴ سوزنه تولید میشود.