تعمیر و سرویس سردخانه

دستگاه عیب یابی و مبلغ تعمیرات آن گفته و کار آن انجام میگیرد بستگی به کار دارد نوع گاز ،یا دستگاه چند تن میباشد