اجرای سنگ کف پیاده رو

سنگ مالون دماوند
سنگ لاشه دماوند

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆