علف کش گلایفوزیت

علف کش گلایفوزیت کنترل کننده انواع علف های هرز یکساله و چند ساله