روانشناس خانم دکتر گلناز گلشن خلیلی

مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی پیش از ازدواج، روان درمانی، مشاوره فردی، زوج درمانی، مشاوره در مرکز روانشناسی کمال ذهن در تبریز می باشد.