المان نوروزی تنگ ماهی

ارتفاع ۲ متر

فلزی

ماهی فایبرگلاس

رنگ اتومبیلی