کود هیومیک پودری

کود هیومیک پودری برای ریشه زایی و رشد بهتر گیاهان باغی و زارعی