خرید درختچه چنار

خرید درختچه چنار در مازندران تنکابن
درخت چنار (plane tree) درختی بزرگ و زیبا با برگ های پنچ پر است. از تنه ی این درخت در صنایع چوب و تولید ذغال استفاده می‌شود و برگ درخت چنار در تولید کود اهمیت دارد. گلدهی چنار در فصل بهار انجام می‌شود و سپس میوه ها که به شکل کوزه های کوچک سبز رنگ هستند به شکل فندق های خشک و مرکب در آمده و می‌رسند. درخت چنار معمولا در کنار نهرها و جویبارها می روید و در تلألو آب های جاری به زیبایی خودنمایی می‌کنددرخت چنار (plane tree) درختی بزرگ و زیبا با برگ های پنچ پر است. از تنه ی این درخت در صنایع چوب و تولید ذغال استفاده می‌شود و برگ درخت چنار در تولید کود اهمیت دارد. گلدهی چنار در فصل بهار انجام می‌شود و سپس میوه ها که به شکل کوزه های کوچک سبز رنگ هستند به شکل فندق های خشک و مرکب در آمده و می‌رسند. درخت چنار معمولا در کنار نهرها و جویبارها می روید و در تلألو آب های جاری به زیبایی خودنمایی می‌کند