کود مایع آلگاریک

کود مایع آلگاریک دارای عصاره خالص جلبک دریایی مخصوص مزارع برنج، سبزی، صیفی جات و محصولات گلخانه ای