برگزاری دوره های عملی مراقبت و زیبایی

برگزاری دوره های عملی مراقبت زیبایی مردانه.
آرایشگر و پیرایشگر مردانه فنی و حرفه ای.
با مجوز فنی و حرفه ای.
در آموزشگاه آرایشگری اعتدال در تهران.