سازنده دستگاه پرس جوش

مجموعه آداک جوش در تهران
ساخت دستگاها پرس‌جوش.نقطه جوش و قرقره جوش.ساخت ترانس جوش در توانهایی ۴۰ الی ۴۰۰ کاوا تعمیر و تعویض کنترلر جوش، خدمات پرس جوش بر روی قطعات اهن و مس و برنج