ساخت گلدان استوانه ای

استوانه ای 2تایی بلندطوسی داخل کارتون 2سری ارتفاع اول 40ودهنه 19 ارتفاع دوم 31ودهنه15