دستگاه جوش فرکانس داغی

دستگاه جوش فرکانس قدیمی جهت تولید داغی روی کفش