مکرومه چهارسوزنه پویانخ رنگ کرم و آبی شالی

مکرومه چهارسوزنه براق ومات مناسب فرشینه بافی .