location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/terme-emadi/کارگاه-ترمه-دوزی-عمادی-در-تهران

بخش ششم کارگاه ترمه دوزی عمادی

د)ثابت كردن رنگ : بعد از اينكه پشم ها به اندازه كافي سفيد شدند ، نوبت رنگ نمودن آنهاست كه يكي از مهمترين مراحل تهيه پشم براي بافت ترمه مي باشد . چون رنگهايي كه مستقيم بكار برده شوند دوام و ثبات ندارند و رنگرزهاي ايران براي رفع اين مشكل ، از موادي بنام دندانه استفاده مي كردند .
کارگاه ترمه دوزی عمادی در تهران
کارگاه ترمه دوزی عمادی در تهران
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه