چگونه سگ را بخوابانیم؟

روش های خواباندن سگ
تا زمانی که شرایط مناسب را برای خوابیدن سگتان فراهم نکردید، حق ندارید که انتظار خوابیدنش را داشته باشید. مجموعه مواردی که یک شرایط مناسب و عالی را برای خوابیدن سگ فراهم می کند، عبارت اند از:

قبل از خواب، مطمئن شوید که ادرار و مدفوع کرده است.
محل خواب (پتو و تشک) گرم و نرمی را برای دوست باوفایتان آماده کنید.
شام سگ را حداقل ۲ ساعت قبل خواب به او بدهید تا قبل خواب هضم شود.