زمین مسکونی دارای نامه بنیاد

زمین مسکونی دارای نامه بنیاد
📍لاله دشت
🌏319متر زمین

کد ملک:2272
❇️کاربری مسکونی دارای نامه بنیاد
❇️منطقه توریستی و تهرانی نشین
❇️مدارک کامل و معتبر