اجرای مینی شید در قم

مینی شید
مناسب برای درها و پنجره های بازشو و پر رفت و آمد
نصب بر روی خود ( در و پنجره).