کاشت بوته رز جومیلیا _پیوندی

پرورش و تولید بوته رز جومیلیا پیوندی در گلخانه سامان رز.
تولید کننده بوته رز گلخانه ای،پیوند و قلم