سرویس و شستشو اسپیلت اوجنرال

دستگاه باز شسته با کارواش و روغنکاری و خشک با دستگاه و نصب میشود